top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vincent Jessen Fotografie

Definities

 1. Vincent Jessen Fotografie: Jessen Fotografie, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 85638919, www. vincentjessenfotografie.nl.

 2. Klant: degene met wie Vincent Jessen Fotografie een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 3. Partijen: Vincent Jessen Fotografie en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 5. Offerte: alle aanbiedingen van Vincent Jessen Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een

  overeenkomst aan te gaan.

 6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Vincent Jessen Fotografie en de klant.

 7. Opdracht: de dienst of het product dat door Vincent Jessen Fotografie geleverd zal worden.

 8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de

  communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen

  tijde bij de klant.

 10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

 11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel

  andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vincent Jessen Fotografie.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

Aanvaarding

 1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Vincent Jessen Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Vincent Jessen Fotografie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 3. Vincent Jessen Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Vincent Jessen Fotografie onaanvaardbaar maken.

 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Vincent Jessen Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Annulering van de opdracht

 1. Bij annulering van een opdracht door de klant tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal het volledige bedrag voor de opdracht door Vincent Jessen Fotografie in rekening worden gebracht.

 2. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip wordt er € 25 euro in rekening gebracht.

 3. Consumenten mogen te allen tijde de afspraak verplaatsen tegen betaling van € 12,50.

 4. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Vincent Jessen Fotografie gebruikelijk gehanteerde

  vergoeding bij annulering van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

1. Vincent Jessen Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van

 1. Vincent Jessen Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Vincent Jessen Fotografie gebruikelijk werkt.

 2. Vincent Jessen Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Vincent Jessen Fotografie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Vincent Jessen Fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 7. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Vincent Jessen Fotografie worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant

  voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet

  uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.

 8. Vincent Jessen Fotografie garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd

  worden.

 9. Vincent Jessen Fotografie levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale

  beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Vincent Jessen Fotografie slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

 10. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Vincent Jessen Fotografie en kan extra kosten met zich meebrengen.

Locaties

 1. Voor alle fotografie op locatie, zoals dierenfotografie, natuurfotografie of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Vincent Jessen Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.

 2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Vincent Jessen Fotografie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Vincent Jessen Fotografie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vincent Jessen Fotografie te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Vincent Jessen Fotografie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Vincent Jessen Fotografie, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Vincent Jessen Fotografie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Vincent Jessen Fotografie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Vincent Jessen Fotografie de klant tijdig te laten weten

  waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. Vincent Jessen Fotografie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Vincent Jessen Fotografie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Vincent Jessen Fotografie op te zeggen indien hij niet

  akkoord gaat met de prijsverhoging.

Verzendkosten

1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Parkeervergunning en reiskosten

 1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.

 2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.

 3. De reisafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner of NS-tabel.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Vincent Jessen Fotografie betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Vincent Jessen Fotografie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 3. Vincent Jessen Fotografie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vincent Jessen Fotografie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Vincent Jessen Fotografie.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Vincent Jessen Fotografie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan

  zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van Vincent Jessen Fotografie op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vincent Jessen Fotografie, dan is hij

  nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vincent Jessen Fotografie te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Vincent Jessen Fotografie te verrekenen met een vordering op Vincent Jessen Fotografie.

Levering

 1. Vincent Jessen Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen

  overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is

  overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Vincent Jessen Fotografie vastgesteld.

 3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

 4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.

5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd,

5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Vincent Jessen Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Intellectueel eigendom en licentie

 1. Vincent Jessen Fotografie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van Vincent Jessen Fotografie, indien niet anders is overeengekomen.

 3. De klant verkrijgt van Vincent Jessen Fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.

 4. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Vincent Jessen Fotografie openbaar gemaakt worden.

 5. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.

 6. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vincent Jessen Fotografie.

 7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Vincent Jessen Fotografie, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.

 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

 10. Vincent Jessen Fotografie houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd met Vincent Jessen Fotografie worden.

Rechten van derden

 1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Vincent Jessen Fotografie van alle aanspraken hierop en verder.

 2. Vincent Jessen Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Meefotograferen

 1. Er zullen naast Vincent Jessen Fotografie geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betre#ende opdracht.

 2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van Vincent Jessen Fotografie te hinderen.

 3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Vincent Jessen Fotografie of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.

 4. Het is Vincent Jessen Fotografie toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Vincent

Jessen Fotografie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Vincent Jessen Fotografie.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 2. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Vincent Jessen Fotografie de betreffende bescheiden.

 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Vincent Jessen Fotografie redelijkerwijs verlangde informatie,

  gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

 1. Elk gebruik van een Werk van Vincent Jessen Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Vincent Jessen Fotografie.

 2. Bij inbreuk komt Vincent Jessen Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Vincent Jessen Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

 3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van Vincent Jessen Fotografie waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De klant dient een door Vincent Jessen Fotografie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Vincent Jessen Fotografie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar vincent@jessenfotografie.nl.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Vincent Jessen Fotografie in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vincent

  Jessen Fotografie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vincent Jessen Fotografie.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Vincent Jessen Fotografie ook daadwerkelijk

  (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Vincent Jessen Fotografie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vincent Jessen Fotografie

verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Vincent Jessen Fotografie

 1. Vincent Jessen Fotografie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Vincent Jessen Fotografie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Vincent Jessen Fotografie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Vincent Jessen Fotografie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn schadevergoeding

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vincent Jessen Fotografie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vincent Jessen Fotografie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vincent Jessen Fotografie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vincent Jessen Fotografie in verzuim is.

 3. Vincent Jessen Fotografie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Vincent Jessen Fotografie

  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vincent Jessen Fotografie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vincent Jessen Fotografie kan worden toegerekend in een van de wil van Vincent Jessen Fotografie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Vincent Jessen Fotografie kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Vincent Jessen Fotografie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vincent Jessen Fotografie er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Vincent Jessen Fotografie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Vincent Jessen Fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vincent Jessen Fotografie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Vincent Jessen Fotografie.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vincent Jessen Fotografie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vincent Jessen Fotografie is gevestigd is exclusief bevoegd om

  kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

bottom of page